กฎระเบียบและข่าวสารน่ารู้

No Picture

พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖

พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า…

Read More

No Picture

บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ 30 บาท ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ. 2444

        เห็นช่วงนี้กำลังเป็นข่าวฮ็อตฮิต มาแรงพอสมควรในเรื่องการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท เมื่อเราไปใช้บริการที่สถานบริการด้านสาธารณสุขทุกแห่ง โดยจะเริ่มมีการเก็บค่าบริการตั้งแต่ 1 กันยายน 2555 และเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนว่าใครบ้างที่ต้องร่วมจ่าย และใครบ้างไม่ต้องร่วมจ่าย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศ เรื่องบุคคลที่ต้องจ่ายค่าบริการ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ซึ่งตามประกาศ บุคคลดังต่อไปนี้ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ 30 บาท ได้แก่ (1) ผู้มีรายได้น้อย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้าน การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2437 (2) ผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน…


No Picture

การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นเฉพาะกรณีในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นเฉพาะกรณีในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                 สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นเฉพาะกรณีในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ ที่ นร 1008.3.3/105 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555 โดยให้สามารถกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด และในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) จะกำหนดผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ) ได้นั้นต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ( 1) เป็นงานที่ปฏิบัติในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (2)  สำหรับ รพ.สด. ทีมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพ และสาธารณสุขที่สูงกว่าสถานีอนามัย  โดยมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติงานในฐานะแม่ข่ายของเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพและสาธารณสุข มีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านสาธารณสุขในพื้นที่  การให้บริการด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข การป้องกับโรค บำบัดรักษา…


No Picture

หนังสือการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555

  มาแล้วครับหนังสือการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์(อยู่เวรรักษาพยาบาล)  ปีงบประมาณ 2555 โดยหนังสือดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เบิกค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 2 เท่าจากอัตราปกติ และต้องไม่เป็นปัญหากับสภาวะเงินบำรุงด้วย โดยให้เิบิกจ่ายอยู่ในช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2555  Download หนังสือดังกล่าว  CLICK.


No Picture

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา       ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร องค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ ในวันที่    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ  Hall ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  


No Picture

Download แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ปี 2554(แบบ ตบ.1)

กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการปรับปรุงแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ปี 2554 (แบบ ตบ.1) เป็นแบบใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 โดยเพิ่มงานในส่วนกิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก  ไข้หวัดใหญ่ การเฝ้าระวัง คัดกรอง และให้คำแนะนำกลุ่ม  


No Picture

ก.พ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 25

สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2554 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)   


No Picture

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกหนังสือราชการที่ สธ 0424.5/ว151 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 เรื่องกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉพาะที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์   โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ในอัตราไม่เกิน 2 เท่า โดยต้องคำนึงถึงสภาวะเงินบำรุงของแต่ละแห่ง  รายละเอียด คลิก   .


No Picture

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ประจำปี 2544

       ด้วยชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ได้จัดทำโครงการจัดการประชุม วิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ประจาปี 2544 จังหวัดกำแพงเพชรโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้านการวิจัย  กระตุ้นให้มีการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสาธารณสุข    


No Picture

โครงการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2554

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยปีนี้จะเน้นในหัวข้อ  “จากวิกฤติสู่โอกาส : ก้าวใหม่ทันตาภิบาลไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้