โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ รณรงค์ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้จัดให้มีคลินิกบริการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยในวันดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง   การใช้ยาและข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  การออกกำลังกายเบื้องต้น  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบลเชียงเครือในการจ่ายเงินเป็นค่าอาหารแก่ผู้มารับบริการ และเป็นค่าตอบแทนแพทย์ที่มาปฏิบัติงานในคลินิกบริการดังกล่าว และเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นมา

อสม.จิตอาสาให้บริการวัดความดันโลหิต จัดคิวบริการ

บริการอาหารว่างภายหลังจากเจาะหาระดับน้ำตาลในเลือดเสร็จ

 

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แกเปะให้ความรู้ด้านสุขภาพ และสาธิตการออกกำลังกาย

 

แพทย์จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ออกให้บริการในคลินิก

 
 .

Be the first to comment on "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ รณรงค์ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง"

Leave a comment