ความดันโลหิตสูง

No Picture

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ รณรงค์ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้จัดให้มีคลินิกบริการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยในวันดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง   การใช้ยาและข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  การออกกำลังกายเบื้องต้น  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบลเชียงเครือในการจ่ายเงินเป็นค่าอาหารแก่ผู้มารับบริการ และเป็นค่าตอบแทนแพทย์ที่มาปฏิบัติงานในคลินิกบริการดังกล่าว และเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นมา อสม.จิตอาสาให้บริการวัดความดันโลหิต จัดคิวบริการ บริการอาหารว่างภายหลังจากเจาะหาระดับน้ำตาลในเลือดเสร็จ   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แกเปะให้ความรู้ด้านสุขภาพ และสาธิตการออกกำลังกาย   แพทย์จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ออกให้บริการในคลินิก    .


No Picture

รพ.สต. แกเปะ จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2555

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555  ณ ศาลากลางบ้านของทุกหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับชมรม อสม.บ้านแกเปะ ได้จัดให้มีการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2555 ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2555 โดยการอบรมดังกล่าวได้มีผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ซึ่งมีรอบเอวมากกว่า 90 เซนติเมตรในกลุ่มผู้ชาย และรอบเอวมากกว่า 80 เซนติเมตร ในกลุ่มผู้หญิง หรือมีความดันโลหิตสูง  หรือตรวจน้ำตาลในเลือดโดยการเจาะปลายนิ้วอยู่ในระดับสูง เข้ารับการอบรม  จำนวน 300 คน การอบรมมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เรื่องโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  อาหารเพื่อการป้องกันโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง  อันตรายจากสุราและบุหรี่ หลักการออกกำลังกาย  โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ…