ดูงาน

No Picture

รพ.สต. แกเปะ พาคณะ อสม.ศึกษาดูงานแพทย์แผนไทยที่จังหวัดระยองและชลบุรี

เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับชมรม อสม.บ้านแกเปะ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่บ้านแกเปะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทยและ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่ม อสม.ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยจัดให้มีกิจกรรม สันทนาการ  กิจกรรมกลุ่ม(Walk Rally) และเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น เมืองจำลอง  ตลาดบ้านเพ หาดแม่รำพึง และเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ณ สวนสมุนไพรพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทางบริษัท ปตท. จำกัด เป็นเจ้าของพื้นที่ โดยการเดินทางมาศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะ อสม.ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน ผ่อนคลายหลังจากตรากตรำทำงานมาตลอดทั้งปี…


No Picture

รพ.สต.แกเปะนำแกนนำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านศึกษาดูงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพดีเด่น

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับกำนันตำบลเชียงเครือ  คณะผู้บริหารเทศบาลเชียงเครือ ประธาน อสม. ทุกหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงเครือ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในหมู่บ้านจัดการสุขภาพดีเด่น ที่บ้านนิคมหนองบัว  ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยทางบ้านนิคมหนองบัวได้จัดให้มีการเรียนรู้ในฐานสำคัญ 3 ฐานได้แก่ ฐานการบริหารจัดการในสุขศาลา  ฐานการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก้ไขปัญหาความยากจน และฐานเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  ซึ่งในการเดินทางมาศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ผอ.รพ.สต. หนองอีบุตร    สสอ.ห้วยผึ้ง  ผู้นำชุมชน  อสม. และประชาชนในหมู่บ้านิคมหนองบัว  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกภายหลังดูงานเสร็จ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอีบุตรกล่าวต้อนรับ…