ยาเสพติด

No Picture

นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ออกติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการอบรมคนดี ศรีตำบล ปี 2556

นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ออกติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการอบรมคนดี ศรีตำบล ปี 2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ   นายประทีป  ฤทธิกุล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายเสวย อุคำพันธุ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามปัญหาของผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายอบรมตามโครงการอบรมคนดี  ศรีตำบล เทิดไท้ องค์ราชัน ของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เมื่อปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามเยี่ยม คือ 1. เพื่อซักถามปัญหาด้านต่างๆ ของผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งทางด้านสุขภาพ ครอบครัว สังคม 2.เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ…


No Picture

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ จัดอบรมเยาวชนเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556  ณ อาคารตลาดนัดชุมชนตำบลเชียงเครือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับนักจัดการสุขภาพชุมชนบ้านแกเปะ หมู่ที่ 5-10 ตำบลเชียงเครือได้จัดให้มีการอบรมความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากกองทุนสุขภาพตำบลเชียงเครือ และมีผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นเยาวชนจากทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน การจัดการอบรมดังกล่าวมีการให้ความรู้ด้านทักษะการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร,ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,ยาเสพติดและการป้องกัน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ และแกนนำกลุ่มเยาวชนต้านภัยเอดส์ตำบลเชียงเครือ เยาวชนหน้าใสๆที่เข้ารับการอบรม บรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง แม้วิทยากรกับผู้เข้าอบรมจะต่างวัย เกมส์สนุกๆมีให้เล่นทุก 30 นาที ให้ความรู้เรื่องทักษะการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ระหว่างให้ความรู้ ก็มีอุบัติเหตุหน้า รพ.สต.ต้อง เปลี่ยนบทบาทจากวิทยากรมาเป็น เจ้าหน้าที่ EMS…


No Picture

คณะกรรมการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดประชุมประชาคม

ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2555 ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ตำบลเชียงเครือ ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเชียงเครือ จำนวนทั้งสิ้น 11 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเชียงเครือ   โดยมีวัตถุประสงค์การในการจัดประชุมประชาคม   คือเพื่อระดมสมอง และหามติข้อตกลงของแต่ละหมู่บ้านเพื่อทำเป็นกฏ ข้อบังคับ ของหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดประชุมครั้งนี้นำทีมโดยท่านศรีวิลัย  ภารเจิม นายกเทศมนตรีเชียงเครือ  ท่านบุญฤทธิ์  ยุบลนวล กำนันตำบลเชียงเครือ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่  ตลอดจนผู้นำศาสนาในพื้นที่ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่   เหล่าท่านผู้นำชุมชนที่ออกร่วมประชุมประชาคม ผู้เข้าร่วมประชุมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ตัวแทน รพสต.แกเปะ ให้ความรู้ยาเสพติด และบทบาทของ รพสต.ในงานยาเสพติด ปรึกษาหารือหน้าตาเคร่งเครียดพอสมควร…