รณรงค์

No Picture

รพ.สต.แกเปะ รณรงค์สำรวจและทำลายลูกน้ำเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกันดำเนินงานรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้าน(Big Killing Day) ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะทั้ง 6 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายภารกิจและแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบให้ทั่วถึง ดูทุกภาชนะที่มีน้ำขัง  ประธาน อสม.บ้านแกเปะ นำทีมลุยด้วยตนเอง ทีมพ่นเคมีกระหน่ำซ้ำเติมเอาให้หมดเกลี้ยง


No Picture

รพ.สต.แกเปะ รณรงค์ตรวจหาสารเคมีกำจัดศรัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร

รพ.สต.แกเปะ รณรงค์ตรวจหาสารเคมีกำจัดศรัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร ในระหว่างวันที่  18-26 กุมภาพันธ์ 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับชมรม อสม.บ้านแกเปะทั้ง 6 หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ออกให้บริการรณรงค์ตรวจหาสารเคมีกำจัดศรัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกรแก่ประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการกาฬสินธุ์เมืองคนดี    สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองแห่งความสุข ปี 2556 โดยมีวัคถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะเสี่ยง และออกให้ความรู้ด้านการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศรัตรูพืชที่มีต่อร่างกาย โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากกองทุนสุขภาพตำบลเชียงเครือ และเทศบาลตำบลบลเชียงเครือ โดยมีผู้ขอเข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 600 คน  ห้อง LAB จำเป็นในสำนักงาน แบบ ALL IN ONE   ร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อสุขภาพของคนบ้านเรา  …


No Picture

รพสต.แกเปะรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มหญิง 30-60 ปี ประจำปีงบประมาณ 2555

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้จัดให้มีการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มประชากรหญิงอายุ 30-60 ปี  ตามโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.แกเปะ ปี 2555  ซึ่งในการรณรงค์ครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรณรงค์ 80 คน และได้รับการสนับสนุนผู้ทำการตรวจมะเร็งปากมดลูกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเครือ ส่วนหนึ่งของหญิงในพื้นที่ที่ใส่ใจสุขภาพ   อสม.จิตอาสาช่วยบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น แพทย์แผนไทยช่วยเขียน Slide และจัดคิวเข้าตรวจ ทำได้ทุกหน้าที่จริงๆ   บรรยากาศสบาย สบาย เป็นกันเองขณะนั่งรอตรวจ .