รพ.สต.แกเปะ

โครงการอำเภอยิ้ม

รพ.สต.แกเปะ ร่วมออกหน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม

รพ.สต.แกเปะ ร่วมออกหน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่วัดอัมพวัน บ้านแกน้อย หมู่ที่ 10         อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครการอำเภอยิ้มในพื้นที่ ตำบลเชียงเครือ และได้จัดให้มีนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆแก่ประชาชนของหน่วยงานต่างๆ เช่น การให้บริการทำบัตรประชาชนเลื่อนที่  การทำหมันสุนัข  การออกหน่วยของกัฒนาชุมชนอำเภอ ฯลฯ และเพื่อร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่  โรพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่ได้จัดให้มีบริการออกหน่วยรักษาพยาบาลและคัดกรองสุขภาพแก่ประชาชน  โดยมีการออกหน่วยบริการดังนี้ 1. หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จาก รพ.สต.ในเขตอำเภอเมือง ให้บริการถอนฟัน  ขุูดหินปูน 2….


No Picture

รพ.สต.แกเปะ จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ

รพ.สต.แกเปะ จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557  เวลา 10.00 น.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะเจ้าหน้าที่  อสม. และประชาชนในหมู่บ้านแกเปะ หมู่ที่ 5-10 ตำบลเชียงเครือ ได้มีโอกาสจัดงานเลี้ยงต้อนรับ นายสันติ กมลคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ โดยในการจัดงานได้มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ  และจัดให้มีพิธีบาศรีสู่ขวัญ  พร้อมทั้งมีการกล่าวต้อนรับโดยคณะผู้นำชุมชนในพื้นที่        


No Picture

รพ.สต.แกเปะ ร่วมต้อนรับคณะประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้มีโอกาสร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งนำทีมโดยท่านนายแพทย์นพดล  แข็งแรง  และคณะทีมงานจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นแม่ข่าย และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยทางคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะได้นำเสนอผลการดำเนินงาน  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่ผ่านมาแก่คณะกรรมการ  และได้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ประธานคณะกรรมการได้ให้โอวาทและแนะนำทีมงาน คณะเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.แกเปะนำเสนอผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะในระหว่างการตรวจนิเทศ