อสม.

No Picture

รพ.สต. แกเปะ พาคณะ อสม.ศึกษาดูงานแพทย์แผนไทยที่จังหวัดระยองและชลบุรี

เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับชมรม อสม.บ้านแกเปะ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่บ้านแกเปะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทยและ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่ม อสม.ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยจัดให้มีกิจกรรม สันทนาการ  กิจกรรมกลุ่ม(Walk Rally) และเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น เมืองจำลอง  ตลาดบ้านเพ หาดแม่รำพึง และเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ณ สวนสมุนไพรพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทางบริษัท ปตท. จำกัด เป็นเจ้าของพื้นที่ โดยการเดินทางมาศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะ อสม.ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน ผ่อนคลายหลังจากตรากตรำทำงานมาตลอดทั้งปี…


No Picture

อสม.บ้านแกเปะ ร่วมรณรงค์พัฒนาภูมิทัศน์ รพ.สต.เนื่องในวัน อสม.

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ รวมกับชมรม อสม.บ้านแกเปะ หมู่ที่ 5-10 ตำบลเชียงเครือ ได้ร่วมกันรณรงค์พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ  20 มีนาคม 256 โดยจัดให้มีกิจกรรมขุดลอกร่องระบายน้ำรอบอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ  ทำการเก็บกวาดใบไม้  ปรับปรุงพื้นที่หน้า รพ.สต. เพื่อรองรับการปลูกไม้ประดับในช่วงฤดูฝน และขุดรางระบายน้ำ โดยในกิจกรรมครั้งนี้มี อสม.เข้าร่วมกิจกรรม 91 คน อสม.หมู่ที่ 6 สู้ๆค่ะ ฝ่ายโภชนาการของ รพ.สต. ก็สู้ๆ เช่นกัน ปรับพื้นหน้า รพ.สต….


No Picture

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ อบรม อสม.ต่อเนื่องเพื่อการจัดการสุขภาพชุมชน

เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมหับชมรม อสม.บ้านแกเปะได้จัดอบรม อสม.ต่อเนื่องเพื่อการจัดการสุขภาพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานของ อสม.ต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจัดให้มีการอบรมทั้งทางภาคทฤษฏี และปฎิบัติ  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 71 คน  งบประมาณการอบรมได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์    สนุ้กสนุกเมื่อมาอบรม  วิทยากรก็หน้าคุ้นๆ  เรียนรู้เรื่องงานรักษาพยาบาล การใช้ยา และการปฐมพยาบาล  งานด้านการส่งเสริมก็ให้หมดด้านการส่งเสริมเป็นคนสอน    .


No Picture

รพ.สต.แกเปะ จัดประชุมประจำเดือน อสม.และรับมอบพัดลมจากผู้มีจิตศรัทธา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับชมรม อสม.บ้านแเกเปะ ตำบลเชียงเครือ ได้จัดประชุมประจำเดือน อสม.ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ อสม.และเป็นการพบปะชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประจำเดือน ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยในวันดังกล่าวได้มีการรับมอบพัดลม เพื่อใช้ติดตั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วย จำนวน 2 ตัว และมีการรับบริจาคสมทบก่อสร้างรั้ว รพ.สต.เพิ่มอีก 1 ราย   คุณคำใบ ศรีตระการ  ประธาน อสม.กล่าวเปิดประชุม คุณแม่น้อม  เฉิดจินดา บริจาคพัดลมติดเพดาน  1 ตัว   คุณแม่ประสงค์  นันดิลก บริจาคพัดลมติดเพดาน…