เบาหวาน

No Picture

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคเบาหวานที่ประชาชนควรรู้

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคเบาหวานที่ประชาชนควรรู้ โรคเบาหวาน เป็นโรคที่ร่างกายมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ร่างกายไม่สามารถเอาน้ำตาลส่วนนี้ไปใช้ได้ ซึ่งเป็นผลจากการขาดฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อนที่มีชื่อเรียกว่า อินซุลิน และ ถ้าเป็นมากนํ้าตาลนั้นจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะมีรสหวาน ญาติหรือผู้ป่วยจะสังเกตได้เองจากการที่มีมดมาตอมปัสสาวะ เราเรียกอาการนี้ว่า เบาหวาน โรคเบาหวานพบได้ในวัยสูงอายุประมาณ ร้อยละ 8-10 และเป็นโรคไม่ติดต่อที่สำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทย เพราะเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด และหากผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเนืองนาน ๆ จะก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา เช่นตาบอด  เส้นเลือดสมองตีบ เป็นอัมพาต อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่หากผู้ป่วย สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในสภาวะ และดูแลตนเองในเอง ในการเลือกกินอาหาร ออกกำสังกายอย่างเหมาะสม ดูแลเท้า ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ และรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยก็จะมีชีวิตยาวนานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…


No Picture

รพ.สต. แกเปะ จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2555

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555  ณ ศาลากลางบ้านของทุกหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับชมรม อสม.บ้านแกเปะ ได้จัดให้มีการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2555 ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2555 โดยการอบรมดังกล่าวได้มีผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ซึ่งมีรอบเอวมากกว่า 90 เซนติเมตรในกลุ่มผู้ชาย และรอบเอวมากกว่า 80 เซนติเมตร ในกลุ่มผู้หญิง หรือมีความดันโลหิตสูง  หรือตรวจน้ำตาลในเลือดโดยการเจาะปลายนิ้วอยู่ในระดับสูง เข้ารับการอบรม  จำนวน 300 คน การอบรมมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เรื่องโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  อาหารเพื่อการป้องกันโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง  อันตรายจากสุราและบุหรี่ หลักการออกกำลังกาย  โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ…