เสี่ยงเบาหวาน.เสี่ยงความดันโลหิตสูง

No Picture

รพ.สต.แกเปะร่วมกับชมรม อสม.แกเปะ อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้มีภาวะเสี่ยงเบาหวาน-ความดัน

รพ.สต.แกเปะร่วมกับชมรม อสม.แกเปะ อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้มีภาวะเสี่ยงเบาหวาน-ความดัน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านแกเปะ หมู่ที่ 5-10 ตำบลเชียงเครือ ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงในพื้นที่ จำนวน 180 คน โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมจะเป็นบุคคลที่ผ่านการตรวจคัดกรองด้วยวาจา(Verbal Screening) และตรวจร่างกายแล้วมีภาวะเสี่ยง  โดยในการอบรมมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพในเรื่อง 3 อ+2 ส คือ อาหาร  อารมณ์  ออกกำลังกาย และการงดเว้นจากการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของแต่ละหมู่บ้าน ท่านศรีวิลัย  ภารเจิม นายกเทศมนตรีเชียงเครือให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  …


No Picture

รพ.สต. แกเปะ จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2555

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555  ณ ศาลากลางบ้านของทุกหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับชมรม อสม.บ้านแกเปะ ได้จัดให้มีการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2555 ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2555 โดยการอบรมดังกล่าวได้มีผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ซึ่งมีรอบเอวมากกว่า 90 เซนติเมตรในกลุ่มผู้ชาย และรอบเอวมากกว่า 80 เซนติเมตร ในกลุ่มผู้หญิง หรือมีความดันโลหิตสูง  หรือตรวจน้ำตาลในเลือดโดยการเจาะปลายนิ้วอยู่ในระดับสูง เข้ารับการอบรม  จำนวน 300 คน การอบรมมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เรื่องโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  อาหารเพื่อการป้องกันโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง  อันตรายจากสุราและบุหรี่ หลักการออกกำลังกาย  โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ…