แพทย์แผนไทย

No Picture

รพ.สต. แกเปะ พาคณะ อสม.ศึกษาดูงานแพทย์แผนไทยที่จังหวัดระยองและชลบุรี

เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับชมรม อสม.บ้านแกเปะ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่บ้านแกเปะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทยและ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่ม อสม.ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยจัดให้มีกิจกรรม สันทนาการ  กิจกรรมกลุ่ม(Walk Rally) และเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น เมืองจำลอง  ตลาดบ้านเพ หาดแม่รำพึง และเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ณ สวนสมุนไพรพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทางบริษัท ปตท. จำกัด เป็นเจ้าของพื้นที่ โดยการเดินทางมาศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะ อสม.ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน ผ่อนคลายหลังจากตรากตรำทำงานมาตลอดทั้งปี…


No Picture

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ อบรมความรู้ด้านการดูแลตนเองด้วยแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรีสะอาด ตำบลเชียงเครือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับนักจัดการสุขภาพชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลตนเองด้วยการแพทย์แผนไทย และการใช้สมุนไพรไทย ตามโครงการบ้านแกเปะ หมู่ที่ 5-10 ตำบลเชียงเครือคนดี  สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองแห่งความสุข  ปีงบประมาณ 2556 โดยการอบรมได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนสุขภาพตำบลเชียงเครือ และมีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยการนวดไทย  การใช้ยาและสมุนไพรไทย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้านละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน และได้รับเกียรติจากท่านศรีวิลัย  ภารเจิม  นายกเทศมนตรีเชียงเครือ…


No Picture

ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะทำพิธีไหว้ครูประจำปี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2555 โดยในการจัดพิธีไหว้ครูครั้งนี้มีผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ จำนวน 7 ท่านมาร่วมพิธี ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบูชาและระลึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแพทย์แผนไทยและส่งเสริมความเป็นศิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี  และมีนายกัปตัน นาใจดี ซึ่งเป็นผู้ดูแลเป็นผู้นำในการทำพิธีครั้งนี้ ผู้นำกล่าวพิธีไหว้ครู ถ่ายรูปร่วมกัน                            .