โรคเบาหวาน

No Picture

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคเบาหวานที่ประชาชนควรรู้

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคเบาหวานที่ประชาชนควรรู้ โรคเบาหวาน เป็นโรคที่ร่างกายมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ร่างกายไม่สามารถเอาน้ำตาลส่วนนี้ไปใช้ได้ ซึ่งเป็นผลจากการขาดฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อนที่มีชื่อเรียกว่า อินซุลิน และ ถ้าเป็นมากนํ้าตาลนั้นจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะมีรสหวาน ญาติหรือผู้ป่วยจะสังเกตได้เองจากการที่มีมดมาตอมปัสสาวะ เราเรียกอาการนี้ว่า เบาหวาน โรคเบาหวานพบได้ในวัยสูงอายุประมาณ ร้อยละ 8-10 และเป็นโรคไม่ติดต่อที่สำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทย เพราะเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด และหากผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเนืองนาน ๆ จะก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา เช่นตาบอด  เส้นเลือดสมองตีบ เป็นอัมพาต อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่หากผู้ป่วย สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในสภาวะ และดูแลตนเองในเอง ในการเลือกกินอาหาร ออกกำสังกายอย่างเหมาะสม ดูแลเท้า ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ และรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยก็จะมีชีวิตยาวนานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…


No Picture

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ รณรงค์ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้จัดให้มีคลินิกบริการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยในวันดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง   การใช้ยาและข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  การออกกำลังกายเบื้องต้น  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบลเชียงเครือในการจ่ายเงินเป็นค่าอาหารแก่ผู้มารับบริการ และเป็นค่าตอบแทนแพทย์ที่มาปฏิบัติงานในคลินิกบริการดังกล่าว และเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นมา อสม.จิตอาสาให้บริการวัดความดันโลหิต จัดคิวบริการ บริการอาหารว่างภายหลังจากเจาะหาระดับน้ำตาลในเลือดเสร็จ   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แกเปะให้ความรู้ด้านสุขภาพ และสาธิตการออกกำลังกาย   แพทย์จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ออกให้บริการในคลินิก    .