โรคไข้เลือดออก

No Picture

รพ.สต.แกเปะ รณรงค์สำรวจและทำลายลูกน้ำเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกันดำเนินงานรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้าน(Big Killing Day) ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะทั้ง 6 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายภารกิจและแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบให้ทั่วถึง ดูทุกภาชนะที่มีน้ำขัง  ประธาน อสม.บ้านแกเปะ นำทีมลุยด้วยตนเอง ทีมพ่นเคมีกระหน่ำซ้ำเติมเอาให้หมดเกลี้ยง


No Picture

สาเหตุ อาการ การป้องกันและการรักษาโรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)

สาเหตุ อาการ การป้องกันและการรักษาโรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever : DHF) โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขมากโรคหนึ่ง เนื่องจากเป็นโรคที่มีอัตราป่วยสูง และเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการตายที่สำคัญในเด็กอายุระหว่าง 2-8 ปี ซึ่งเป็นอายุที่พบโรคได้บ่อยกว่าในช่วงอายุอื่นๆ ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว หรือวัยผู้ใหญ่ก็สมารถพบได้ประปราย สาเหตุละการติดต่อโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก    ที่เป็นปัญหาในประเทศไทยและประเทศในเอเชียอาคเนย์เกิดเชื้อไวรัสเดงกี่ว (Dengue Virus) โดยเชี้อไวรัสเดงกิวจะอยู่ในกระแสเลือดของผู้ป่วยในระยะที่มีไข้ 2-7 วันแรก และเชึ้อจะแพร่ไปยังผู้อื่นได้โดยมียุงลาย  เป็นตัวนำทีสำคัญ โดยยุงตัวเมียะกัดดูดเลือดผู้ป่วยซึ่งมีเชี้อไวรัส  เมื่อเชี้อไวรัสเข้าไปอยู่ในร่างกายยุงก็จะพักตัวในยุง และสามารถแพร่เชื้อไวรัสเดงกิวอยู่ตลอดชั่วอายุของยุง (ประมาณ 1-2 เดือน) และสามารถถ่ายทอดเชื้อไวรัสไปให้ผู้ที่ถูกยุงกัดได้ยุงลายจึงเป็นพาหะสำคัญในการนำโรคจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง อาการและอาการแสดงโรคไข้เลือดออก เมื่อร่างกายได้รับเชื้อไวรัสหลังจากถูกยุงลายกัด…