ไข้เลือดออก

No Picture

รพ.สต.แกเปะร่วมกับคณะ อสม.ในพื้นที่รณรงค์ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงเครือ จำนวน 1 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะจึงได้ร่วมกับ อสม.ในพื้นออกดำเนินการรณรงค์ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ทั้งในหมู่บ้าน โรงเรียน และพ่นเคมีควบคุมยุงตัวแก่  ใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำ และรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยในการรณรงค์ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากเทศบาลตำบลเชียงเครือในการสนับสนุนเคมีภัณฑ์และน้ำมันเชื้อเพลิง  เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สนับสนุนเครื่องพ่นเคมี ตรวจทั้งคนไข้ ตรวจทั้งลูกน้ำเลย หมออนามัยเรา เจออะไร? ไหมค่ะคุณยาย อสม.ร่วมแรงแข็งขัน ฝ่ายฆ่ายุงตัวแก่ประจำ รพ.สต.เรา คล่องซะไม่มี


No Picture

สาเหตุ อาการ การป้องกันและการรักษาโรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)

สาเหตุ อาการ การป้องกันและการรักษาโรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever : DHF) โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขมากโรคหนึ่ง เนื่องจากเป็นโรคที่มีอัตราป่วยสูง และเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการตายที่สำคัญในเด็กอายุระหว่าง 2-8 ปี ซึ่งเป็นอายุที่พบโรคได้บ่อยกว่าในช่วงอายุอื่นๆ ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว หรือวัยผู้ใหญ่ก็สมารถพบได้ประปราย สาเหตุละการติดต่อโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก    ที่เป็นปัญหาในประเทศไทยและประเทศในเอเชียอาคเนย์เกิดเชื้อไวรัสเดงกี่ว (Dengue Virus) โดยเชี้อไวรัสเดงกิวจะอยู่ในกระแสเลือดของผู้ป่วยในระยะที่มีไข้ 2-7 วันแรก และเชึ้อจะแพร่ไปยังผู้อื่นได้โดยมียุงลาย  เป็นตัวนำทีสำคัญ โดยยุงตัวเมียะกัดดูดเลือดผู้ป่วยซึ่งมีเชี้อไวรัส  เมื่อเชี้อไวรัสเข้าไปอยู่ในร่างกายยุงก็จะพักตัวในยุง และสามารถแพร่เชื้อไวรัสเดงกิวอยู่ตลอดชั่วอายุของยุง (ประมาณ 1-2 เดือน) และสามารถถ่ายทอดเชื้อไวรัสไปให้ผู้ที่ถูกยุงกัดได้ยุงลายจึงเป็นพาหะสำคัญในการนำโรคจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง อาการและอาการแสดงโรคไข้เลือดออก เมื่อร่างกายได้รับเชื้อไวรัสหลังจากถูกยุงลายกัด…