EPI

No Picture

แจก!! โปรแกรมช่วยตรวจสอบความครอบคลุมการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI)ในโปรแกรม JHCIS

แจก!! โปรแกรมช่วยตรวจสอบความครอบคลุมการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI) ในโปรแกรม JHCIS เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยหรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลายท่านที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI) คงจะเคยเจอปัญหาเหมือนๆกันคือ เราไม่รู้ว่าในรอบเดือนที่ผ่านมามีเด็กคนไหนอายุครบ 2 เดือน, 4 เดือน ,6 เดือน หรืออายุครบที่จะต้องฉีดวัคซีนตัวนั้นตัวนี้แล้วหรือยัง มีใครบ้างแล้วฉีดวัคซีนหรือยัง เราต้องตามใครบ้างที่ยังไม่ฉีดวัคซีน ซึ่งน้องๆที่ รพ.สต.ก็มีปัญหาเหมือนกัน และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการติดตามสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน รพ.ให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น ก็เลยทดลองทำตัวเชื่อมข้อมูลกับโปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(JHCIS)อยู่ 2-3 วัน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาดูคุณสมบัติโปรแกรมกัน 1.โปรแกรมเขียนบน Microsoft  ACCESS2003  เครื่องที่จะใช้ต้องมีโปรแกรม ACEESS 2003 ครับ 2.สามารถ COPY…


No Picture

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ รับการตรวจประเมินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ รับการตรวจประเมินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ตำบลเชียงเครือได้มีโอกาสต้อนรับคณะตรวจประเมินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรค(EPI) จากคณะกรรมการประเมินมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของหน่วยบริการปฐม ภูมิเมืองและดอนจาน(CUP เมือง-ดอนจาน) โดยคณะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และได้ประเมินคุณภาพงานทั้งทางด้านงานเอกสาร ระบบลูกโซ่ความเย็น ความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ระบบการบันทึกข้อมูล เป็นต้น และทางผู้ตรวจประเมินยังได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นด้วย ตรวจประเมินแบบเป็นกันเอง   ตรวจเช็คตู้เย็นเพื่อดูระบบลูกโซ่ความเย็น   ประเมินระบบข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแบบกันเอง   ซักถามปัญหา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น