Tag Archives: อาการโรคไข้เลือดออก

สาเหตุ อาการ การป้องกันและการรักษาโรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)

สาเหตุ อาการ การป้องกันและการรักษาโรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever : DHF) โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขมากโรคหนึ่ง เนื่องจากเป็นโรคที่มีอัตราป่วยสูง และเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการตายที่สำคัญในเด็กอายุระหว่าง 2-8 ปี ซึ่งเป็นอายุที่พบโรคได้บ่อยกว่าในช่วงอายุอื่นๆ ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว หรือวัยผู้ใหญ่ก็สมารถพบได้ประปราย สาเหตุละการติดต่อโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก    ที่เป็นปัญหาในประเทศไทยและประเทศในเอเชียอาคเนย์เกิดเชื้อไวรัสเดงกี่ว (Dengue Virus) โดยเชี้อไวรัสเดงกิวจะอยู่ในกระแสเลือดของผู้ป่วยในระยะที่มีไข้ 2-7 วันแรก และเชึ้อจะแพร่ไปยังผู้อื่นได้โดยมียุงลาย  เป็นตัวนำทีสำคัญ โดยยุงตัวเมียะกัดดูดเลือดผู้ป่วยซึ่งมีเชี้อไวรัส  เมื่อเชี้อไวรัสเข้าไปอยู่ในร่างกายยุงก็จะพักตัวในยุง และสามารถแพร่เชื้อไวรัสเดงกิวอยู่ตลอดชั่วอายุของยุง (ประมาณ 1-2 เดือน) และสามารถถ่ายทอดเชื้อไวรัสไปให้ผู้ที่ถูกยุงกัดได้ยุงลายจึงเป็นพาหะสำคัญในการนำโรคจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง อาการและอาการแสดงโรคไข้เลือดออก เมื่อร่างกายได้รับเชื้อไวรัสหลังจากถูกยุงลายกัด เชื้อโรคจะมีระยะพักตัวอยู่ในร่างกายประมาณ 5-8 วัน หลังจากนั้นผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการของโรคแบ่งได้เป็น 2