สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคอุจจาระร่วง หรือท้องร่วง (Diarrhea)

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคอุจจาระร่วง หรือท้องร่วง (Diarrhea)

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคอุจจาระร่วง หรือท้องร่วง (Diarrhea)          โรคอุจจาระร่วง หรือที่บ้านเราเรียกว่าโรคท้องร่วง หรือท้องเสีย หมายถึง ภาวะ ที่ผู้ป่วยมีอาการถ่ายเป็นนํ้า หรือถ่ายเหลวมากกว่า วันละ 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือดเพียงครั้งเดียว เป็นโรคที่พบได้บ่อยในปะเทศไทย  และมีสาเหตุได้หลายประการ ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรง และมักหายได้เอง ในเด็ก และคนชราอาจมีอาการรุนแรง ทำให้มีภาวะขาดนํ้าและ ขาดเกลือแร่ เป็นอันตรายถึงตายได้ นอกจากอาการ ถ่ายเป็นนํ้า ถ่ายเหลว หรือถ่ายมีมูกปนเลือดแล้ว อาจมีอาการไข้ ปวดท้อง และอาเจียนร่วมด้วย สาเหตุของโรคอุจจาระร่วง เกิดจากการกินอาหารและดื่มนํ้าที่ไม่สะอาด มีการ ปนเปื้อนของเชื้อโรค การกินอาหารที่ไม่สุก อาหารที่ตั้งทิ้งไว้นานๆ การไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนการเตรียมอาหารหรือปรุงอาหาร และก่อนกินอาหาร รวมทั้งการใช้ภาชนะทีไม่ละอาดมีเขื้อโรค ปนเปื้อนในการใส่อาหารและตักอาหาร เมื่อเป็นอุจจาระร่วงควรทำอย่างไร? ผู้ที่มีอาการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงควรกินหรือดื่มของเหลวมากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการขาดนํ้า และเกลือแร่ ได้แก่ สารละลายนํ้าตาลเกลือแร่ โอ อาร์ เอส นํ้าแกงจืด หรือ นํ้าข้าวใส่เกลือ ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ การป้องกันโรค 1. ล้างมือให้สะอาดด้วยนํ้าสะอาดและสบู่ทุกครั้งก่อนเตรียม หรือปรุงอาหาร ก่อนกินอาหาร และหลังการขับถ่ายอุจจาระ 2.ดื่มนํ้าที่สะอาด เช่น นํ้าต้มสุก นํ้าที่’ใส่คลอรีน หรือนํ้าบรรจุขวด 3.เลือกกินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกด้วยความร้อน และปรุงสุกใหม่ๆ 4.กำจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุของแมลงวัน ที่มา: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วีดีโอที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคอุจจาระร่วง หรือท้องร่วง (Diarrhea) .

Read More