ชมรม อสม.หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงเครือจัดอบรมแกนนำการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านสุขศาลาในฝัน

เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ    ชมรม อสม.บ้านแกเปะ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงเครือ ได้จัดอบรมแกนนำการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านสุขศาลาในฝัน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการดำเนินงานของหมู่บ้านสุขศาลาในฝัน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานสาธารณสุขจีงหวัดกาฬสินธุ์ และมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำคุ้ม อสม. และประชาชนในหมู่บ้านเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การจัดทำบัญชีครัวเรือน, การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ,การทำนำ้หมักชีวภาพ,การทำหลุมพอเพียง และการดำเนินการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

ท่านบุญฤทธิ์ ยุบลนวล กำนันตำบลเชียงเครือให้เกีรยติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

เรียนรู้การทำหลุมพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย และรับประทานอาหารปลอดสารพิษ

 

ฐานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ วิทยากรโดยหมอดินอาสาในชุมชน

หมอโอให้ความรู้เรื่องประโยชน์ และวิธีการจัดทำบัญชีครัวเรือน

 

วิทยากรผู้ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>