กิจกรรมของ รพสต.แกเปะ

โครงการอำเภอยิ้ม

รพ.สต.แกเปะ ร่วมออกหน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม

รพ.สต.แกเปะ ร่วมออกหน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่วัดอัมพวัน บ้านแกน้อย หมู่ที่ 10         อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครการอำเภอยิ้มในพื้นที่ ตำบลเชียงเครือ และได้จัดให้มีนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆแก่ประชาชนของหน่วยงานต่างๆ เช่น การให้บริการทำบัตรประชาชนเลื่อนที่  การทำหมันสุนัข  การออกหน่วยของกัฒนาชุมชนอำเภอ ฯลฯ และเพื่อร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่  โรพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่ได้จัดให้มีบริการออกหน่วยรักษาพยาบาลและคัดกรองสุขภาพแก่ประชาชน  โดยมีการออกหน่วยบริการดังนี้ 1. หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จาก รพ.สต.ในเขตอำเภอเมือง ให้บริการถอนฟัน  ขุูดหินปูน 2….

Read More

No Picture

รพ.สต.แกเปะ จัดทำบุญเนื่องในงานวัน อสม.แห่งชาติ

รพ.สต.แกเปะ จัดทำบุญเนื่องในงานวัน อสม.แห่งชาติ ด้วยในวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันอาสาสมัตรสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่คุณงามความดีของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้เสียสละ และอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม  โดยในปี 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านแกเปะ จัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากวัน อสม.แห่งชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1.ทำบุญเลี้ยงพระเพล อันเนื่องจากเป็นวัน อสม. แห่งชาติ ณ ห้องประชุม รพ.สต.แกเปะ 2. กิจกรรมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน 3.พิธีมอบของรางวัลและรางวัลแก่ อสม.ที่ปฏิบัติงานในชุมชน โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะ อสม.และผู้นำชุมชน


No Picture

รพ.สต. แกเปะออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก(dT)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก(dT) ด้วยในปี 2556 ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการแพร่ระบาดของโรคคอตีบในหลายจังหวัด และจากการสอบสวนพบว่า พาหะนำโรคคือประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาขายแรงงานในประเทศไทย ทั้งยังพบว่า กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดโรคได้สูงคือประชาชนในกลุ่มอายุ 20-50 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยทำงาน และไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้เลยตั้งแต่ตอนวัยเด็ก ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคอตีบในชุมชนให้เพียงพอที่จะต้านทานการะบาดของโรคคอตีบได้ กรมควบคุมโรคจึงกำหนดให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด สำหรับพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะได้กำหนดฉีดวัคซีนดังกล่าว ในระหว่างันที่ 27 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2557 โดยการออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้นำชุมชน อสม.ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกว่า 900 คน อย่าฉีดหนูแรงนะคะคุณหมอ ตั้งหน่วยรอฉีดในพื้นที่หมู่บ้าน อสม.ฉีดให้ดูเป็นตัวอย่าง ไม่เจ็บ   จะมาอีกไหมหนอ????? ฉีดแบบนิ่มๆ


No Picture

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะอบรมบุคลากรด้านการทำคลอดฉุกเฉิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะอบรมบุคลากรด้านการทำคลอดฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องให้บริการฝากครรภ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดบริการการทำคลอดฉุกเฉินแก่ผู้มารับบริการ โดยจัดให้มีการให้ความรู้เรื่องการทำคลอดฉุกเฉินทั้งทางทฤษฎีและทางภาคปฏิบัติ โดยการจัดออบรมดังกล่าวเพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเตรียมการรองรับในกรณีที่มีการคลอดฉุกเฉินในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเครือ ไม่ได้ทำคลอดมากว่า 20 ปี ต้องมาฟื้นฟูความรู้กันหน่อย   ฝึกตัดสายสะดือเด็กแบบถูกหลักวิธี   คุณสุปราณี ป้องวิชัย อดีตหัวหน้าห้องคลอดโรงพยาบาลสหัสขันธ์ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร   นี่แหละอาจารย์ของเราอีกคน ปลอดภัยแล้วครับผม


No Picture

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับคณะ อสม. ร่วมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับคณะ อสม. ร่วมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดให้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจัดงานจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเครือ โดยจัดให้มีการออกหน่วยให้บริการประชาชนจากกระทรวงต่างๆ เช่น มหาดไทย พัฒนาชุมชน เกษตรตำบล และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ พร้อมด้วยชมรอ อสม.บ้านแกเปะทั้ง 6 หมู่บ้าน ได้ร่วมออกกิจกรรมให้บริการในหน่วยแพทย์ พอ.สว. โดยเข้าร่วมให้บริการประชาชนในกิจกรรมการตรวจโรคทั่วไป การให้บริการทันตกรรม แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัดและให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกโดยโรงพยาบาลศุภมิตร และได้รับความสนใจจากประชาชนและเข้ารับบริการจำนวนมาก ถ่ายรูปร่วมกับหน่วยทันตกรรม   ส่วนหนึ่งของ อสม.ที่ออกให้บริการร่วม…


No Picture

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ จัดอบรมเยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ จัดอบรมเยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการอบรมอบรมเยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการสายใยรัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ  ปี 2557 โดยในการจัดอบรมครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในพื้นที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด 45 คน และมีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง  การทำแผลเบื้องต้น การรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาล ความรู้เรื่องยาและการใช้ยา ตลอดจนการให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษา และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เมื่อนักเรียนผ่านการอบรมแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยครูอนามัยโรงเรียนในการดูแลสุขภาพนักเรียนและเผยแพร่ความรู้ที่ได้แก่นักเรียนในโรงเรียน โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากกองทุนสุขภาพตำบล เชียงเครือ เยาวชนหน้าใส พร้อมใจรับความรู้ ตั้งอกตั้งใจมาก ท่านสิทธิโชค เฉิดรัศมี…


No Picture

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ จัดอบรมผู้นำนักเรียนด้านสาธารณสุขในโรงเรียน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ จัดอบรมผู้นำนักเรียนด้านสาธารณสุขในโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการอบรมผู้นำนักเรียนด้านสาธารณสุขในโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านสาธารณสุขในโรงเรียน ปี 2557 โดยในการจัดอบรมครั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในพื้นที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 45 คน และมีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ  การทำแผล การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ยาและการใช้ยา ตลอดจนการให้ความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เมื่อนักเรียนผ่านการอบรมแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยครูอนามัยในโรงเรียนในการดูแลสุขภาพนักเรียน โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากกองทุนสุขภาพตำบลเชียงเครือ ให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.แกเปะ เด็กๆสนใจมากและสนุกไปกับการอบรม แสดงออกอย่างเต็มที่ สมกับเป็นเยาวชนของชาติ   รับอาหารเที่ยงจากพี่ๆ ป้าๆ ใน…


No Picture

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ออกรณรงค์คัดกรองภาวะต้อกระจกในกลุ่มผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ออกรณรงค์คัดกรองภาวะต้อกระจกในกลุ่มผู้สูงอายุ เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ได้ร่วมกันออกรณรงค์ตรวจคัดกรองต้อกระจกแก่ประชากรในพื้นที่ที่มีอายุ  60 ปีขึ้นไป ตามโครงการรณรงค์คัดกรองภาวะต้อกระจกในกลุ่มผู้สูงอายุ         โดยในการรณรงค์ตรวดคัดกรองภาวะต้อกระจกในกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้มี ผู้เข้าร่วมรณรงค์ทั้งสิ้น 476 คน และมีผู้มีภาวะเสี่ยงที่ต้องส่งต่อ  จำนวน  1ุ6  คน คิดเป็นร้อยละ   3.4  และผู้ที่มีภาวะเสี่ยงดังกล่าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ จะได้ส่งต่อเพื่อให้แพทย์ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ทำการรักษาต่อไป   ช่วยกันตรวจ ช่วยกันดูตามประสาคนบ้านเดียวกัน   บริการด้วยไมตรี เต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ผู้สูงอายุให้ความสนใจล้นหลาม ซักประวัติแล้ว ไปตรวจวัดสายตาต่อนะครับยาย  


No Picture

รพ.สต.แกเปะ จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ

รพ.สต.แกเปะ จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557  เวลา 10.00 น.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะเจ้าหน้าที่  อสม. และประชาชนในหมู่บ้านแกเปะ หมู่ที่ 5-10 ตำบลเชียงเครือ ได้มีโอกาสจัดงานเลี้ยงต้อนรับ นายสันติ กมลคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ โดยในการจัดงานได้มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ  และจัดให้มีพิธีบาศรีสู่ขวัญ  พร้อมทั้งมีการกล่าวต้อนรับโดยคณะผู้นำชุมชนในพื้นที่        


No Picture

นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ออกติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการอบรมคนดี ศรีตำบล ปี 2556

นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ออกติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการอบรมคนดี ศรีตำบล ปี 2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ   นายประทีป  ฤทธิกุล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายเสวย อุคำพันธุ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามปัญหาของผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายอบรมตามโครงการอบรมคนดี  ศรีตำบล เทิดไท้ องค์ราชัน ของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เมื่อปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามเยี่ยม คือ 1. เพื่อซักถามปัญหาด้านต่างๆ ของผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งทางด้านสุขภาพ ครอบครัว สังคม 2.เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ…