บุคลากร

บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ  ตำบลเชียงเครือ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ

 

 

นายบรรทม  แสนแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ

tong

นางศิริพร  ทองจรัส
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

 

 

hong-260x300

นางจริยาพร  อินทร์ช้าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

captain

 นายธนโชติ นาใจดี
เจ้าพนักงานธุรการ

oomนางชลธิชา  เฉิดพันธ์
พนักงานทั่วไป

 

 tew

นางเสาวณี  แสงเฉวต
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

.

 

 

 

Be the first to comment on "บุคลากร"

Leave a comment